Bra boendemiljö – viktiga faktorer

Det finns många faktorer som spelar in när man ska bedöma hur bra en boendemiljö är. Dessutom har människor olika krav på sin boendemiljö. Vissa människor trivs bra i storstaden och tycker det räcker med en park att promenera i för att tillfredsställa sitt behov av naturupplevelser. Andra skyr staden och vill bo på landet för att slippa buller, grannar och förorenad luft. Åter andra vill gärna bo i staden men anser att stora naturområden bör finnas kvar och inte bebyggas med nya bostäder.

Gemensamt för oss alla är att vi har behov av värme, bekvämlighetsinrättningar som vatten och avlopp, samt bra luft både inomhus och utomhus. I Sverige är Boverket den myndighet som ansvarar för att de områden som byggs har en god boendemiljö, och i detta begrepp ingår exemplen ovan. Bostäder ska skyddas mot buller och avgaser från bilar, samt helst ligga i närheten av ett rekreationsområde.

Bra luft både inne och ute

En god inomhusluft är viktig, och en så kallad OVK-besiktning skall genomföras med jämna mellanrum för att se till att ventilationen fungerar tillfredsställande. OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och skall utföras av en certifierad kontrollant. En OVK-besiktning skall utföras i offentliga byggnader som skolor och sjukhus, samt i flerfamiljshus. Besiktningen sker vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av ventilation det rör sig om.

Fastighetsägaren är den som ansvarar för att ventilationen fungerar tillfredsställande, och är också skyldig att åtgärda de eventuella fel som kontrollanten upptäcker vid besiktningen. Gör han inte det kan han bli ålagd vite från kommunen.

Buller och avgaser

Att skydda bostäder mot buller och avgaser är också av stor vikt när det gäller god boendemiljö och därför har bullerplank satts upp i allt större utsträckning längs större motorleder i de större städerna. Ett exempel är Nynäsvägen i Stockholm. Planer finns även på att i framtiden gräva ner denna motorled, ett exempel på bullerhämmande åtgärder som antagligen bara kommer att bli vanligare i framtiden.

Ett förbud mot dieselbilar i innerstaden är också under utredning och i framtiden kan det krävas att man har en miljöklassad bil för att överhuvudtaget få köra i städerna.

God bebyggd miljö

1999 antog Sveriges Riksdag 16 nationella miljökvalitetsmål som syftar till att bevara och förbättra den svenska miljön. Ett av dessa miljömål är God bebyggd miljö. I målet står bland annat att städer och annan bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö där natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Byggnader ska uppföras på ett miljöanpassat sätt och med respekt för dessa värden.

Beställ OVK-besiktning

Om du som fastighetsägare vill beställa en OVK-besiktning kan du vända dig till en auktoriserad ventilationsfirma. Andra som utför OVK-besiktningar kan till exempel vara en byggfirma eller en sotare. OVK-kontrollanten kan även hjälpa till med rekommendationer på passande ventilationssystem om du upplever att din fastighet har en otillfredsställande ventilation i dagsläget.

12 Jan 2018