Brandtätning mellan olika rum

Om du skall bygga till måste brandskyddet säkras med brandceller. För att inte bryta brandceller måste alla genomföringar, dörrar med mera ha brandtätning.

Ditt företag skall göra en tillbyggnad på en befintlig lagerlokal. Företaget lagerhåller bland annat pyrotekniska produkter och lättantändliga kemikalier. Den befintliga byggnaden är uppdelad i brandceller och det måste även göras i tillbyggnaden. Mellan den befintliga och den nya lokalen måste vissa genomföringar göras för ventilation och elledningar. Det kommer också att finnas balkar mellan byggnaderna.

Du är projektledare för tillbyggnaden, men känner inte att du har tillräcklig kunskap om brandskydd. Du är medveten om att brandceller har till uppgift att stänga in branden så att eld och brandgaser inte spridas. Men hur skall man täta olika genomföringar i väggarna för att undvika brandspridning? Du kontaktar ett företag som kan brandtätning.

Brandtätning och brandceller

Den expert du anlitar inspekterar den befintliga lagerlokalen med fokus på risk för brandspridning. Några punktvisa åtgärder måste vidtas. Brandtätningsmassa som tål värme måste appliceras på några ställen. Ni går i detalj igenom ritningen för tillbyggnaden, speciellt vad gäller den vägg som kommer att finnas till den befintliga lokalen.

Ni följer de byggnadsregler som utfärdats av Boverket vad avser brandskydd. Vad gäller brandceller i den nya lokalen, bestämmer ni att de skall byggas så att de står emot brand i två timmar. Ni bedömer att brandkåren hinner komma på plats inom trettio minuter, men ni behöver marginal. I princip skall brandtätning göras på alla ställen där rör, kablar och balkar går igenom väggar och bjälklag.

26 Sep 2022